Tác giả :
PGS.TS.GVCC ĐOÀN ĐỨC HIẾU

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1953

Nơi sinh: Xã Quảng Hoà – thị xã Ba Đồn- tỉnh Quảng Bình

Quê quán:Xã Quảng Hòa – thị xã Ba Đồn –tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỉ

Năm, nước nhận học vị: 1996 (Việt Nam)

Chức danh khoa học cao nhất:
- Phó Giáo sư
- Giảng viên cao cấp


Năm bổ nhiệm: 2005
Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy, Chủ tịch HĐKHĐT Khoa LLCT

 

Đơn vị công tác: khoa Lý luận chính trị

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   C01-1,  Gia Phúc, 94-Tô Vĩnh Diện- phường Linh Chiểu- quận Thủ Đức- TP.HCM

 

Điện thoại liên hệ:  0913465326.    083.7222988    Email: hieudd@hcmute.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Tuyên Giáo

Ngành học: Cử nhân Sư phạm ngành Ngữ văn( 1980), Cử nhân Triết học ( 1983)

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1980, 1983

2. Sau đại học

 

- Thạc sĩ chuyên ngành:     

 

Nơi đào tạo:

 

- Tiến sĩ chuyên ngành:       Triết học

Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Tên luận án: Sự phát triển cá nhân trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

3. Ngoại ngữ:Tiếng Nga,  Tiếng Anh

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 Từ 1970 - 1972 Đại học sự phạm Vinh Sinh viên khoa Vật lý

Từ 9/1980- 1995

Trường Đại học Sư phạm Huế

Giảng viên Bộ môn Mác Lênin,.Phó Chủ nhiệm Bộ môn Mác- Lênin từ 1990- 1995, Bí thư chi Bộ

Từ 1992-1996

Học nghiên cứu sinh ở Đại học Tổng hợp HN

Nghiên cứu sinh Triết học

Từ 1995- 2008

Trường Đại học khoa học-Đại học Huế

Trưởng khoa Mác-Lênin (1997- 2005), Đảng uỷ viên( 1998- 2003), Bí thư Chi bộ (1996- 2006)

Từ tháng 8/2008 đến nay

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trưởng Khoa LLCT từ 9/2008 – 9.2013. Bí thư Chi bộ Khoa từ 4/2010 đến 1/2015. Từ 10/2013 đến nay: Cán bộ giảng dạy

 

 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển con người

1997

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 2.

Tư tưởng về con người trong triết học C.Mác và Ph. Ăngghen

2002

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 3.

Phương pháp dùng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2008

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

 4.

Vấn đề giảng dạy, học tập các môn khoa học lý luận chính trị ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh- Thực trạng và giải pháp

2016

Cấp Trường Trọng điểm

Chủ nhiệm đề tài

Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 1.

Giáo trình Lịch sử triết học (Viết chung)

1999

NXB.Giáo dục, Hà Nội

 2.

Giáo trình Triết học Mác- Lênin (Viết chung)

2002

NXB.CTQG, Hà Nội

 3.

Sự phát triển cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2004

NXB.CTQG, Hà Nội

 4.

Hệ thống phạm trù đạo đức học và giáo dục đạo đức cho sinh viên (Viết chung với Trần Hậu Kiêm)

2005

NXB.CTQG, Hà Nội

 5.

Giáo trình Triết học Mác- Lênin (Viết chung)

2006

NXB.CTQG, Hà Nội

 6.

Ngân hàng câu hỏi thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh( Viết chung)

2006

NXB.CTQG, Hà Nội

  7.

Giáo trình Triết học (Viết chung) Dành cho cao học và Nghiên cứu sinh

2007

NXB.LLCT, Hà Nội

  8.

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin (Viết chung)

2008

NXB.CTQG, Hà Nội

  9.

Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ( Viết chung)

2012

 NXB.CTQG,Hà Nội

 10.

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin( Viết chung)

2013

NB.CTQG,Hà Nội

 11.

Giáo trình Triết học Sau đại học ( Viết chung) Dành cho khối Khoa học tự nhiên- Công nghệ

2015

NXB.CTQG,Hà Nội

 12.

Vấn đề phát triển cá nhân trong nền kinh tế thị trường hiện nay

1994

Tạp chí Triết học

 13.

Cá nhân và sự phát triển của cá nhân trước những yêu cầu và trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

1995

Tạp chí Triết học

 14.

Khắc phục chủ nghĩa cá nhân để phát triển cá nhân

1996

Tạp chí Triết học

 15.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2003

Tạp chí Triết học

 16.

Vấn đề phát huy vai trò quần chúng nhân dân và đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2005

Tạp chí Triết học

 17.

Văn hoá- động lực của sự phát triển trong nền kinh tế thị trường

2004

Tạp chí Nghiên cứu lý luận

 18.

Nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá ở Thừa Thiên Huế

2005

Tạp chí Nghiên cứu lý luận

 19.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong điều kiện hiện nay

2006

Tạp chí Khoa giáo

 20.

Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (Đoàn Đức Hiếu - Phùng Thế Anh)

2015

Tạp chí Khoa học Chính trị

 21.

Phép biện chứng trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh (Đoàn Đức Hiếu - Thái Thị Khương)

2016

Tạp chí Giáo dục Lý luận

 22.

Đổi mới giáo dục nguồn nhân lực ở Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2004

Tạp chí Sinh hoạt Lý luận

 23.

Đổi mới phương pháp giảng dạy triết học trong các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay

2002

Tạp chí Khoa học- Bộ G&ĐT

 24.

Vấn đề giảng dạy Triết học theo tinh thần đổi mới của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

2007

Tạp chí Khoa học- Đại học Huế

 25.

Francos Julien với triết học Mạnh Tử- một phương pháp tiếp cận độc đáo trong lịch sử tư tưởng phương Đông

2007

Tạp chi Khoa học- Đại học Huế

 26.

Quan điểm biện chứng về xây dựng đội ngũ trí thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2016

NXB. CTQG, Hà Nội

 27.

Relation between humans and nature in "Dialectics of Nature"

2012

Kỷ yếu Hội thảo KH Quốc tế
(2012 International conference on green technology and sustainable development), NXB. ĐHQGTP.HCM

 28.

Chuang Tzu's philosophy of inaction and current environmental protection issues (Doan Duc Hieu - Ngo Quang Tue)

2014

Kỷ yếu Hội thảo KH Quốc tế
(Proceeding of the 2nd International conference on green technology and sustainable development)
NXB. ĐHQGTP.HCM

29.

Biện chứng của sự phát triển văn hoá và con người trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Đoàn Đức Hiếu - Phùng Thế Anh)

 2016

 NXB Đại học Huế

 30.

Tiếp cận vấn đề phát triển con người từ Nghị quyết ĐH XII của Đảng (Đoàn Đức Hiếu - Thái Thị Khương)

 2016

Tạp chí Giáo dục lý luận

 31.  Tiếp cận vấn đề con người trong triết học Khai sáng Pháp (Đoàn Đức Hiếu - Trần Ngọc Chung)  2017  Nxb Lý luận luận chính trị, Hà Nội
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
- Đào tạo tiến sĩ Triết học
   + Đã hướng dẫn 1 luận án TS tại ĐH KHXH&NV Hà Nội TS. La Đình Mão 
   + Đang hướng dẫn 1 luận án TS tại Viện KHXH - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam  NCS. Thái Thị Khương
   + Đang hướng dẫn 1 luận án TS tại Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội NCS. Ngô Quang Tuệ
- Đào tạo Thạc sĩ 
   + Đã hướng dẫn 54 học viên cao học bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ Triết học
IV.  KHEN THƯỞNG  
   - 1 Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 3
   - 3 bằng khen của Bộ giáo dục & đào tạo
   - 1 bằng khen của Đảng uỷ khối các trường ĐH, CĐ, THCN Tp.HCMGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:16,876

Tổng truy cập:176,269

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn