Tác giả :

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

         A. Phần I: Tổng kết năm học

         I. TÌNH HÌNH CHUNG

         Trong năm học 2017 - 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chi ủy và BCN Khoa,  tập thể CBVC khoa Lý luận chính trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết trong mọi mặt công tác của đơn vị, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 

Căn cứ vào Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2017 - 2018 của khoa Lý luận chính trị được Ban Giám hiệu phê duyệt từ đầu năm học, những công việc mà CBVC của Khoa đã hoàn thành như sau:

1. Công việc đã hoàn thành:

        a. Nội dung nổi bật mang tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ các năm trước:

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập khoa Lý luận chính trị (25/7/2003 – 25/7/2018)

- Phối hợp cùng Đảng ủy Trường tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác” và kỷ yếu hội thảo đã được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM xuất bản thành sách “Các Mác - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

- Tổ chức thành công Hội thảo cấp Trường “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW vào giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị”.

- Đã được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM xuất bản 02 cuốn sách: “Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị”, “Các Mác - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” và 01 cuốn giáo trình “Nhập môn Xã hội học”.

- Trong hoạt động giảng dạy, 100% CBGD cơ hữu và CBGD thỉnh giảng của Khoa được sinh viên đánh giá từ loại giỏi đến xuất sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBGD trong việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra và đánh giá đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và người học.

- 100% các CBGD cơ hữu của Khoa đã áp dụng dạy học số ở cấp độ 1, trong đó có 05 CBGD thực hiện dạy học số ở cấp độ 2 và cấp độ 3 (cô Nguyễn Thị Như Thúy, cô Đặng Thị Minh Tuấn, cô Tạ Thị Thùy, cô Nguyễn Thị Phượng và cô Nguyễn Thị Tuyết Nga).

- Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực: 100% giảng viên trong Khoa đã tích cực viết bài đăng trên các tạp chí khoa học, được xuất bản thành sách của các nhà xuất bản có uy tín, các kỷ yếu hội thảo khoa học có chỉ số xuất bản.

        b. Nội dung đạt yêu cầu mục tiêu chất lượng:

* Về công tác chính trị, tư tưởng và học sinh, sinh viên:

        - 100% cán bộ viên chức nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và của Nhà trường. CBVC của Khoa tham gia tích cực và đầy đủ mọi hoạt động do Nhà trường tổ chức.

- Tổ chức giảng dạy “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2017 - 2018” đúng yêu cầu và đạt kết quả tốt.

         - Đã tiến hành tổ chức họp toàn thể CBVC của khoa vào đầu mỗi học kỳ để phổ biến và triển khai các MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2017 – 2018 của Nhà trường và của Khoa trong mỗi học kỳ.

- Hoàn thành tốt công tác báo cáo viên cho Đảng ủy Trường. 

- Tổ chức tuyên truyền và tham gia lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường.

- Tuyên truyền và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa Lý luận chính trị.

- Đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản quản lý - quản trị hiện hành của Khoa theo đúng yêu cầu của Nhà trường.

- Khoa đã lập kế hoạch và cử CBVC tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Có 01 CBVC đã hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân văn bằng 2 ngành ngôn ngữ anh.

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức 03 hội thảo khoa học “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga”, “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW vào giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị”, “Nâng cao ý thức tự học cho sinh viên” và tham dự các buổi báo cáo chuyên đề do Nhà trường tổ chức.

- Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn đã phối hợp tiến hành kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy và quy chế giảng dạy của CBVC trong Khoa.

- Đã phối hợp với phòng Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp Trường đạt kết quả tốt và đã triển khai ký hợp đồng thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Trường năm 2018.

        - Đã phối hợp tổ chức các hội thi “Sinh viên với Luật phòng chống tham nhũng”, “Ánh sáng thời đại”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Tìm hiểu Pháp luật cho cán bộ viên chức”.

        - Đã triển khai công tác xử lý thông tin phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC trong Khoa: Tham gia đầy đủ các buổi đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên; trong các buổi đối thoại, không có ý kiến phản ánh nào của sinh viên liên quan đến hoạt động giảng dạy của các giảng viên trong Khoa.

- Đã triển khai công tác đánh giá CBVC của Khoa theo hệ thống KPIs của Nhà trường.

        - Đã hoàn tất việc xây dựng ĐCCT của chương trình đào tạo 132 tín chỉ cho các môn học do Khoa quản lý.

- Toàn thể CBVC của Khoa đã tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào của Nhà trường và Công đoàn Trường tổ chức, tạo không khí thi đua lành mạnh, sôi nổi trong toàn đơn vị và đạt nhiều thành tích (Giải nhất môn bóng đá Hội thao công đoàn trường; giải nhất đơn ca và giải khuyến khích tốp ca hội thi văn nghệ công đoàn trường; giấy khen của công đoàn trường về tấm gương “Người tốt - Việc tốt” (cô Minh Tuấn); giải nhất tuần hội thi tìm hiểu Pháp luật; ủng hộ sinh viên, CBVC trong trường, đồng bào khó khăn…).

        * Về công tác giảng dạy:

         - Tổng số tiết giảng dạy năm học 2017-2018 chưa quy đổi (Theo thống kê của các Bộ môn): 11.455 tiết, bình quân: 881 tiết/năm.          

Bộ môn

Tổng số tiết

Số GV

Bình quân số tiết

Ghi chú

Nguyên lý

4.905

6

817,5

TT HCM

4.255

3

1.418

Đường lối

2.295

4

574

Toàn khoa

11.455

13

881

        (Bình quân số tiết chỉ tính cho số GV cơ hữu, nếu tính cả số GV thỉnh giảng thì số tiết bình quân sẽ ít hơn)

        - Đội ngũ CBGD cơ hữu và CBGD thỉnh giảng của Khoa đã hoàn thành tốt khối lượng giảng dạy của năm học 2017 - 2018, không để xẩy ra vi phạm lớn theo quy chế giảng dạy.

        - CBGD của Khoa đã tích cực tham gia các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng chuyên môn như: Sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, dạy học số, dự giờ, trao đổi chuyên môn, thảo luận nhóm, thuyết trình, tăng cường công tác tự học, tự nghiên cứu của sinh viên nhằm phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của người học.

        * Về nghiên cứu khoa học:

        - CBGD của Khoa đã không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm để từng bước gắn hoạt động giảng dạy với công tác nghiên cứu khoa học. Một số hoạt động chủ yếu như: tham gia các đề tài nghiên cứu, trao đổi giao lưu và cập nhật thông tin thông qua dự giờ, thảo luận, tham gia Hội thảo khoa học của các đơn vị bên ngoài Trường, các Hội thảo chuyên đề khác.

        - Tham gia hướng dẫn Luận án và Luận văn; tham gia viết bài cho các tạp chí nghiên cứu, biên soạn giáo trình cho các môn học...

 - Hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017 được đánh giá với kết quả tốt (cô Nguyễn Thị Như thúy và cô Nguyễn Thị Tuyết Nga chủ trì).

        - Đã ký hợp đồng với phòng KH&CN và triển khai thực hiện 02 đề tài NCKH cấp trường năm 2018 (cô Tạ Thị Thùy và thầy Lê Quang Chung chủ trì).

        - Đã tổ chức 02 Hội thảo Khoa học cấp trường mở rộng với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW vào giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị”, “Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác”.

        - Nhiều giảng viên của Khoa đã tích cực tham gia các Hội thảo chuyên đề do các đơn vị ngoài trường tổ chức.

        Tóm lại, đối chiếu với mục tiêu chất lượng đã đề ra, chúng ta đã thực hiện được tất cả các nội dung cơ bản của Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

        2.  Công việc chưa hoàn thành

        - Công tác tuyển dụng cán bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác tổ chức: số lượng hồ sơ tuyển dụng quá ít, chất lượng không cao, có vị trí cần tuyển dụng nhưng không có hồ sơ dự tuyển và có 01 ứng viên đã trúng tuyển nhưng không đến ký hợp đồng làm việc.

        3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

        a. Thuận lợi và khó khăn:

        * Thuận lợi:

        - Thực hiện chủ đề năm học 2017 - 2018 “Đổi mới mô hình quản trị trường theo định hướng tự chủ giáo dục đại học”, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho toàn trường nói chung và cho Khoa nói riêng, đã góp phần thay đổi tư duy và cách thức quản lý công việc của Khoa.

        - Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, các thầy cô Trưởng bộ môn và các đoàn thể của Khoa đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết và luôn chỉ đạo sát sao đối với mọi mặt hoạt động của Khoa.

        - Tập thể CBVC của Khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào.

        * Khó khăn:

- Công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được yêu cầu bổ sung đội ngũ CBGD, đặc biệt là CBGD có trình độ cao của Khoa.

- CBVC của Khoa đa số là cán bộ trẻ nên áp lực thời gian đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là rất lớn.

- Khối lượng giảng dạy của Khoa là rất lớn, trong khi đó đội ngũ giảng viên cơ hữu chỉ có 13 giảng viên, việc mời giảng viên thỉnh giảng cũng gặp phải một số khó khăn.

- Số lượng SV trong lớp học vẫn còn đông, gây khó khăn cho những thay đổi trong kiểm tra, đánh giá năng lực người học.

- Trang thiết bị của các phòng học chưa tốt, tính đồng bộ chưa cao gây khó khăn cho công tác giảng dạy.

        b. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục:

        * Nguyên nhân:

        - Công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn do số lượng ứng viên dự tuyển quá ít, chất lượng ứng viên chưa cao hoặc ứng viên đã trúng tuyển nhưng không đến ký hợp đồng.

        * Phương hướng, giải pháp khắc phục:

        - Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, liên hệ với các trường Đại học có đào tạo các chuyên ngành có liên quan đến các vị trí cần tuyển dụng để đa dạng hóa nguồn ứng viên dự tuyển.

        - Tăng cường công tác cử các CBGD của Khoa đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt ở bậc nghiên cứu sinh.

        III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018 - 2019

        1. Thông điệp của năm học:

        Căn cứ vào Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019 của Nhà trường và của Khoa, động viên toàn thể đội ngũ CBVC trong Khoa, trên cơ sở hoàn cảnh và điều kiện của Khoa, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, để góp phần thực hiện chủ đề năm học của Nhà trường là “Project Based Curriculum”.

        2. Phương hướng năm học 2018 - 2019

       Trên cơ sở Dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2018 - 2019, khoa Lý luận chính trị đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

        2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

               - Luôn luôn trau dồi lập trường tư tưởng vững vàng, nhận thức đường lối chính trị đúng đắn theo quan điểm của ĐCSVN trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

       - Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao trách nhiệm của mỗi CBVC để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        - Thực hiện tốt trách nhiệm của người giảng viên LLCT trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

        2.2. Công tác đào tạo

        - Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy.

        - Hoàn thành khối lượng giảng dạy và triển khai thực hiện tốt công tác giảng dạy của tất cả các hệ đào tạo phù hợp với kế hoạch và quy chế giảng dạy của Trường.

        - Đảm bảo đúng quy trình giảng dạy, có giáo trình, đề cương bài giảng, đề cương chi tiết, kế hoạch giảng dạy, hệ thống ngân hàng đề tài cho từng học phần

        - Nâng cao từng bước chất lượng giảng dạy và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy.

        - Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng hình thức thi tiểu luận đối với tất cả các học phần lý thuyết do Khoa quản lý.

        - Khuyến khích CBGD của Khoa tiếp tục triển khai dạy học số ở cấp độ 2 và cấp độ 3 cho các môn học.

        2.3. Công tác nghiên cứu khoa học

       - Động viên CBVC Khoa tích cực tham gia NCKH, với nhiều hình thức như: tham gia đề tài NCKH các cấp, tham gia Hội thảo, Hội nghị khoa học, viết bài cho các tạp chí khoa học…

       - Tổ chức 01 đến 02 hội thảo khoa học trong năm học 2018 - 2019.

        - Hoàn thành đúng hạn 02 đề tài NCKH cấp Trường năm 2018.

        - Triển khai ký kết hợp đồng NCKH với phòng KH&CN cho các đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm và đề tài NCKH cấp Trường năm 2019.

        2.4. Công tác Tổ chức cán bộ

               - Đề nghị Nhà trường tuyển dụng thêm CBGD cho Khoa.

        - Động viên và tạo điều kiện để CBVC trẻ (từ 40 tuổi trở xuống) tham gia tích cực vào mọi hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học: tham gia học NCS, các hình thức bồi dường và tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và người học.

        2.5. Công tác đời sống, cơ sở vật chất và công tác phong trào

        - Tham gia đầy đủ và có chất lượng mọi hoạt động của Nhà trường, Công đoàn Trường và của Khoa như văn nghệ, thể thao, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn,…

        - Sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng được các yêu cầu của công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

               - Thực hiện tốt mọi chế độ chính sách của trường về đời sống vật chất, về tinh thần đối với CBVC trong Khoa.

        IV.  KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

        - Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí để Khoa tổ chức các chuyến đi thực tế cho CBVC Khoa, góp phần cập nhật kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giảng dạy.

        - Tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy (hệ thống âm thanh, ánh sáng, công cụ trình chiếu,...).

        V. ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA KHOA LLCT NĂM HỌC 2017-2018

        1.Danh hiệu thi đua Tập thể :  

        - Khoa đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

        2. Danh hiệu thi đua cá nhân:

        2.1. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU

GHI CHÚ

01

02

        2.2. Danh hiệu Lao động tiên tiến:

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU

01

Đoàn Đức Hiếu

7/7

08

Thái Ngọc Tăng

3/3

02

Đặng Thị Minh Tuấn

7/7

09

Nguyễn Thị Phượng

3/3

03

Trần Ngọc Chung

7/7

10

Nguyễn Thị Tuyết Nga

3/3

04

Nguyễn Thị Như Thúy

7/7

11

Nguyễn Đình Cả

4/4

05

Tạ Thị Thùy

7/7

12

Phùng Thế Anh

4/4

06

Thái Thị Hằng

7/7

13

Lê Quang Chung

4/4

07

Trần Thị Thảo

7/7


B. Phần 2: Việc thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (Biểu mẫu 2)

  1. Kết quả thực hiện MTCL năm học


Hạng mục

Nội dung kiểm tra

Minh chứng của đơn vị

Nhận xét của nhóm ĐGNB

TT

Mục tiêu cụ thể

KPIs

Kế hoạch thực hiện

Thời gian

I.4

Tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa

- Làm banner trên website của Khoa.

- Đưa thông tin lên facebook của Khoa.

- 100% CBVC Khoa tham gia lễ kỷ niệm.

- Hoàn tất việc biên soạn 01 cuốn sách tham khảo và 03 tài liệu hướng dẫn học tập.

- Thực hiện 01 video clip giới thiệu về Khoa.

- Trang trí văn phòng làm việc của Khoa.

Lập kế hoạch thực hiện.

HKII

Hình ảnh website, facebook, video clip và biên bản nghiệm thu sách của Khoa

II.1

Lập kế hoạch tuyển dụng mới CBVC của Khoa.

- Đề nghị tuyển dụng thêm 04 GV.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKII

- Biên bản phỏng vấn Tuyển dụng

- Bảng tổng hợp đánh giá chuyên môn

II.2

Cử cán bộ viên chức tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh và tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ viên chức do Nhà trường tổ chức.

- Số lượng CBVC tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh: 02 CBVC.

- Tỷ lệ tham gia các lớp bồi dưỡng: 06 CBVC của Khoa.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKII

-Chứng chỉ BD Kỹ năng mềm dành cho VC hành chính

-Chứng chỉ BD lớp ĐGNB ISO 9001:2015

-Giấy báo trúng tuyển lớp Ielts (đã thi học kỳ, chưa có CC)

-CC giảng dạy TT HCM

-CC Hội thảo work shop 2018

- DS tham gia lớp tiếng anh giao tiếp của Trường

Tổ chức thực hiện.

II.3

Triển khai đổi mới môi trường làm việc

Triển khai mô hình công sở hiện đại

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKII

Theo kế hoạch nhà trường (sẽ ban hành QC văn hóa công sở sắp tới)

III.2

Tổ chức Hội thảo “Nâng cao ý thức tự học cho sinh viên”

- Số lượng hoạt động: 01/năm.

Tổ chức thực hiện

HKII

Kế hoạch tổ chức hội thỏa khoa học cấp khoa và SHHT năm học 17-18 (Hội thảo sẽ tổ chức vào tháng 8/2018)

Tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động

III.3

Phối hợp với các đơn vị trong Trường hoàn thành CTĐT mới áp dụng vào năm học 2018-2019.

Tỷ lệ tham gia: 30% CBVC của Khoa.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKII

ĐCCT các học phần do Khoa quản lý

IV.1

Tổ chức hội thảo khoa học và tham dự các buổi báo cáo chuyên đề do Nhà trường tổ chức.

01 hội thảo khoa học.

Tổ chức hoạt động

-Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chỉ thị 05 CT/TW vào…”

- Báo cáo tổng kết

Tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động

HKII

IV.2

Đăng ký và thực hiện các đề tài  NCKH, gắn công tác NCKH với công tác giảng dạy chuyên môn.

- Hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp trường trọng điểm và 02 đề tài NCKH cấp trường năm 2017 đạt yêu cầu.

- Triển khai ký hợp đồng với P.KH&CN thực hiện 02 đề tài NCKH cấp trường

Thực hiện theo thông báo của P.KH&CN.

HKII

-QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài và hợp đồng NCKH (của Cô Nga và Cô Thúy)

-Báo cáo của Khoa.

Tổ chức thực hiện.

Tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động

V.1

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và quy chế giảng dạy của CBGD trong Khoa.

- Tổ chức 03 lần kiểm tra/học kỳ.

- Tỷ lệ kiểm tra: 100% CBGD cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa.

Tổ chức thực hiện

HKII

/Resources/Docs/SubDomain/fpi/MINH CHUNG MTCL/HK2/V.1a Ke hoach kiem tra viec thuc hien quy che giang day CBVC Khoa.pdf

-Sổ theo dõi giảng dạy

Tổng kết và đánh giá kết quả hoạt động

V.2

Triển khai công tác xử lý thông tin phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC Khoa.

- 100% các ý kiến của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC Khoa (nếu có) đều được xử lý và phản hồi.

- Tham gia 02 buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên/năm

Lập báo cáo phản hồi các ý kiến của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC Khoa (nếu có).

HKII

Báo cáo về chất lượng giảng dạy của GV từ Kết quả khảo sát

QUY TRÌNH CỦA ĐƠN VỊ

Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

Quy trình dự giờ 1 2 3 minh chưng điểm QT & CK

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

6
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,320

Tổng truy cập:249,878

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn