Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ.

Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ

Từ 2018-2020

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành/

Ngày hiệu lực

Nơi ban hành

Tên văn bản

Hình thức lưu trữ

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 • 1

875/QĐ-ĐHSPKT

24/05/2018

TT Dạy học số

Quyết định về việc Sửa đổi bổ sung Quy định triển khai các hoạt động dạy học số

File mềm

293/QyĐ-ĐHSPKT, ngày 6/12/2016 Quy định về việc triển khai các hoạt động dạy học số đến năm 2018

 • 2

1027/QĐ-ĐHSPKT

20/06/2018

P KHCN

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

File mềm

 

 • 3

1135/QĐ-ĐHSPKT

20/07/2018

P TCHC

Quyết định về việc ban hành Quy định văn hóa công sở tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

File mềm

 

 • 4

1284a/QĐ-ĐHSPKT

10/08/2018

Phòng Đào tạo

Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

File mềm

 

 • 5

2727/QĐ-ĐHSPKT

24/12/2018

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

File mềm

 

 • 6

2765/QĐ-ĐHSPKT

28/12/2018

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

File mềm

 

 • 7

2361/QĐ-ĐHSPKT

01/01/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc ủy quyền đóng dấu trường cho các Khoa, TT

File mềm

 

 • 8

138/QĐ-ĐHSPKT

04/01/2019

Ban tư vấn chế độ chính sách

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

File mềm

 

 • 9

125a/QĐ-ĐHSPKT

18/01/2019

P. ĐT

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi của Chủ nhiệm ngành và Cố vấn cao học

File mềm

 

 • 10

136a/QĐ-ĐHSPKT

22/01/2019

P TS&CTSV

Quyết định về việc ban hành Quy tắc văn hóa ứng xử của Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

File mềm

 

 • 11

03/Quy-ĐHSPKT

25/03/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ban hành Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế về quản lý lao động đối với lao động hợp đồng thời vụ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Tổ chức Hành chính kính gửi các đơn vị, cá nhân trong trường quan tâm cho ý kiến góp ý. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email: vanthuspkt@hcmute.edu.vn Thời hạn gửi góp ý: hết ngày 10/4/2019. Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm. Trân trọng./.

File mềm

 

 • 12

848/QĐ-ĐHSPKT

3/5/2019

Ban tư vấn chế độ chính sách

Quy định về tạm thời bổ sung một số điều thuộc quy chế chi tiêu nội bộ

File mềm

 

 • 13

916/QĐ-ĐHSPKT

20/05/2019

P ĐBCL

Quyết định về việc ban hành quy định công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

File mềm

 

 • 14

1245/QĐ-ĐHSPKT

28/06/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

File mềm

 

 • 15

1312/QĐ-ĐHSPKT

11/07/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định ban hành Quy định về việc thực hiện công tác đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động

File mềm

 

 • 16

1313/QĐ-ĐHSPKT

11/07/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định ban hành Quy đinh về công tác thi đua, khen thưởng

File mềm

 

 • 17

2468/QĐ-ĐHSPKT

11/11/2019

P ĐT

Quyết định về việc bổ sung một số điều của Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ số 219/HD-ĐHSPKT ngày 20/9/2016 của Hiệu trưởng quy định về Chuyên đề và Luận văn tốt nghiệp

File mềm

 

 • 18

2534/QĐ-ĐHSPKT

15/11/2019

P ĐT

Quyết định về việc ban hành quy định chuẩn bị và thực hiện giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo chính quy tại trường (Thay thế Quyết định số 23/QĐ-ĐHSPKT ngày 18/01/2013)

File mềm

 

 • 19

369/QĐ-ĐHSPKT

07/01/2020

Ban QCCTNB

Quyết đnh v/v ban hành Quy chế chi tiêu ni b năm 2020 ca trường Đại hc Sư phm K thut TP.H Chí Minh

File mềm

 

 • 20

1420/QĐ-ĐHSPKT

11/05/2020

Phòng Đảm bo cht lượng

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030 (điều chỉnh 03/2020)

File mềm

 

 • 21

1577/QĐ-ĐHSPKT

27/05/2020

Phòng Đào to

Quyết định v/v ban hành biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập hệ chính qui năm học 2020-2021

File mềm

 

 • 22

1726/QĐ-ĐHSPKT

12/06/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc hưởng mức phụ cấp ưu đãi năm 2020 đối với viên chức tham gia công tác giảng dạy

File mềm

 

 • 23

1879/QĐ-ĐHSPKT

01/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá năng lực thực hiện áp dụng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

File mềm

 

 • 24

 

 

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,126

Tổng truy cập:376,975