Tác giả :

MỤC LỤC VĂN BẢN CÔNG VĂN ĐẾN

BẰNG SỐ HÓA – KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NH: 2019-2020

STT

Số, ký hiệu Văn bản, Ngày tháng văn bản

Nơi ban hành văn bản

Trích yếu nội dung Văn bản

Số tờ

Ghi chú

01

185/HD-ĐHSPKT,

07/08/2019

Phòng Đào tạo

Hướng dẫn về việc triển khải các học phần đặc thù (áp dụng từ khóa 2018)

2

 

02

191/TB-ĐHSPKT,

14/08/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc đề cử giảng viên tham gia hướng dẫn các chương trình thuộc dự án BUILD-IT năm 2019

2

 

03

194/TB-ĐHSPKT,

13/08/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc nộp báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019 của các đơn vị (15/8/2018 - 15/8/2019)

1

 

04

202/TB-ĐHSPKT,

27/08/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo v/v nộp báo cáo kết quả học tập năm học 2018-2019

3

 

05

206/TB-ĐHSPKT,

06/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc chi trợ cấp viên chức không thuộc diện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2019

3

 

06

209/KH-ĐHSPKT,

06/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận tiếp tục kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

2

 

07

211/TB-ĐHSPKT,

10/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019

 

26

 

08

216/ĐHSPKT-ĐBCL,

20/08/2019

Phòng Đảm bảo chất lượng

Các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020

3

 

09

217/TB-ĐHSPKT,

18/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống của Trường (05/10/1962 - 05/10/2019)

2

 

10

218/TB-ĐHSPKT,

18/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2019-2020

5

 

11

219/TB-TCHC,

19/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo tuyển dụng

3

 

12

224/TB-TCHC,

19/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc nộp hồ sơ trợ lý giảng dạy học ký I năm học 2019-2020

6

 

13

232/TB-ĐHSPKT,

19/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc biên soạn Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 của đơn vị

2

 

14

234/TB-TCHC,

24/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo ông Thái Ngọc Tăng - giảng viên chính khoa Lý luận Chính trị nghỉ hưu

1

 

15

237/TB-ĐHSPKT,

26/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc cấp mới tờ rời sổ bảo hiểm xã hội các năm 2017, 2018

1

 

16

239/TB-ĐHSPKT,

26/09/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc thực hiện chủ nhật xanh và 5S

2

 

17

254/TB-TCHC,

11/10/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc hết thời gian kéo dài làm việc đối với viên chức là tiến sỹ đối với TS. Nguyễn Đình Cả

1

 

18

256/TB-ĐHSPKT,

11/10/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo hướng dẫn xét nâng lương 2019

5

 

19

261/KH-ĐHSPKT,

14/10/2019

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Kế hoạch tổ hcu71c gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020

2

 

20

300/TB,

25/09/2019

Phòng Thiết bị - Vật tư

Thông báo v/v triển khai công tác 5S năm học 2019-2020 tại đơn vị

1

 

21

301/KH-ĐHSPKT,

18/11/2019

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị

3

 

22

309/KH-ĐHSPKT,

21/11/2019

Phòng Đào tạo

 

Kế hoạch triển khai các môn học đào tạo theo Project Based Learning năm học 2019-2020

1

 

23

12/BC-ĐHSPKT,

03/01/2020

Trung tâm Dạy học số

Báo cáo về việc tổng kết nghiệm thu các lớp học áp dụng dạy học số học kỳ I năm học 2019-2020

7

 

24

11/TB-ĐHSPKT,

13/01/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc kiểm tra Anh văn của cán bộ, viên chức

23

 

25

10/TB-ĐHSPKT,

13/01/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2020

3

 

26

08/BC-ĐHSPKT,

08/01/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo tổng kết công tác quý 4 năm 2019

36

 

27

07/BC-TCHC,

08/01/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo về việc tổng hợp Danh mục văn bản quản lý - quản trị của Trường

9

 

28

02/TB-ĐHSPKT,

08/01/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo v/v rà soát và cập nhật hệ thống quy trình ISO của Nhà trường

 

3

 

29

23/TB-ĐHSPKT,

06/02/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên học online tại nhà từ 10/02/2020

1

 

30

01/03/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

5

 

31

29/TB-TCHC,

11/02/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo nghỉ hưu đối với Ông Đoàn Đức Hiếu từ ngày 01/05/2020

1

 

 

31/TB-ĐHSPKT,

12/02/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra Anh văn của cán bộ, viên chức

23

 

32

33/TB-ĐHSPKT,

12/02/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc trở lại các hoạt động giảng dạy, học tập

2

 

33

35/TB-ĐHSPKT,

12/02/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc lập kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và kế hoạch đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2020-2025

6

 

34

37/TB-ĐHSPKT,

12/02/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc đăng ký lớp Trung cấp Lý luận chinh trị - hành chính năm 2020

 

 

35

38/TB-ĐHSPKT,

17/02/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tạm thời dừng quét vân tay

1

 

36

39/TB-ĐHSPKT,

18/02/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc bồi dưỡng Ngoại ngữ tại Phillippines

2

 

37

55/TB-ĐHSPKT,

28/02/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian học online đến hết ngày 08/3/2020

1

 

38

59/TTr-TCHC,

02/03/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Tờ trình về việc xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự năm 2020

2

 

39

63/TB-ĐHSPKT,

05/03/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc bổ sung tiêu chí đánh giá phân loại viên chức, người lao động và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

1

 

40

67/TB-ĐHSPKT,

08/03/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian học online đến hết ngày 15/03/2020

1

 

41

71/TB-ĐHSPKT,

12/03/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian học online đến hết ngày 29/3/2020

1

 

42

72/KH-ĐHSPKT,

16/03/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch thực hiện quy trình kiện toàn cơ cấu tổ chức các Khoa: Bổ nhiệm trưởng và phó trưởng bộ môn, trưởng các Trung tâm thuộc Khoa, trưởng phòng thí nghiệm; thành lập Hội đồng khoa và Hội đồng tư vấn ngành, chuyên ngành

6

 

43

75/TB-ĐHPKT,

18/03/2020

Phòng Đào tạo

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

2

 

44

77/TB-ĐHSPKT,

18/03/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc thay đổi quy định làm việc của giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19

2

 

45

80/TB-ĐHSPKT,

23/03/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Thông báo về việc triển khai lập Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa/Trung tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

19

 

46

82/TB-ĐHSPKT,

23/03/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo v/v tổ chức làm việc tại nhà của nhân viên các phòng ban chức năng

2

 

47

93/ĐHSPKT-KHTC,

03/04/2020

Phòng Kế hoạch Tài chính

Về việc giảm thu nhập tăng thêm của CBVC, người lao động tại trường nhằm chia sẻ khó khăn củng Nhà trường trong mùa dịch COVID-19

2

 

48

100/ĐHSPKT-TCHC,

10/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

v/v rà soát chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chức năng và tương đương

3

 

49

101/BB-ĐHSPKT,

17/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Biên bản họp hội đồng khoa học đào tao trường

1

 

50

102/KH-ĐHSPKT,

16/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch về việc tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

2

 

51

105/BC-ĐHSPKT,

22/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo sơ kết kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017 - 2019

47

 

 

52

110/TB-TCHC,

27/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy

4

 

53

111/TB-ĐHSPKT,

28/04/2020

Phòng Đào tạo

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

1

 

54

113/TB-TCHC,

28/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc nộp hồ sơ trợ lý giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020

1

 

55

116/TB-ĐHSPKT,

29/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc thực hiện lưu trữ hồ sơ tài liệu trong toàn trường

2

 

56

117/BC-TCHC,

04/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo về việc tổng hợp danh mục văn bản quản lý - quản trị quý 2 năm 2020

7

 

57

118/TB-TCHC,

04/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng năm 2020

3

 

58

119/TB-ĐHSPKT,

27/04/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo v/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

5

 

59

125/TB-ĐHSPKT,

08/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các học phần lý thuyết học kỳ 2 năm học 2019-2020

1

 

60

132/ĐHSPKT-HDKHĐT, 11/05/2020

Phòng Đào tạo

Biên bản họp hội đồng khoa học & đào tạo trường

4

 

61

133/TB-ĐHSPKT,

13/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc rà soát và hoàn thiện cơ cấu tổ chức các Khoa và Viện và Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng

3

 

62

138/TB-ĐHSPKT,

15/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo thời gian kiểm tra Anh văn cho Cán bộ viên chức

22

 

63

144/ĐHSPKT-KHTC,

20/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch về việc xây dựng Quy định chung trong giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị

2

 

64

146/TB-ĐHSPKT,

28/05/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

11

 

65

150/KH-ĐHSPKT,

03/06/2020

Phòng Tuyển sinh và Công tác - Sinh viên

Kế hoạch xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường

6

32

 

66

151/TB-ĐHSPKT,

05/06/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc báo cáo công tác thực hiện Quy định Văn hóa công sở năm học 2019-2020

3

 

67

157/KH-ĐHSPKT,

15/06/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Kế hoạch tổ chức lớp kiểm định viên cho cán bộ giảng viên

2

 

68

160/TTr-ĐHSPKT,

18/06/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Tờ trình về việc đề nghị xem xét, phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

4

 

69

162/TB-ĐHSPKT,

19/06/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc mở lớp Kiểm định viên cho cán bộ, viên chức

3

 

70

171/TTr-ĐHSPKT,

18/06/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Tờ trình về việc thông qua Quy định đánh giá năng lực thực hiện áp dụng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

32

 

71

178/TB-ĐHSPKT,

01/07/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Thông báo về việc rà soát cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA, phiên bản 2.0

1

 

72

179/TB-ĐHSPKT,

03/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tập huấn Master Teacher Training

14

 

73

194/TB-ĐHSPKT,

07/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc phân bổ cán bộ viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

3

 

74

195/ĐA-ĐHSPKT,

08/07/2020

Ban giám hiệu

Đề án thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025

9

 

75

196/TB-ĐHSPKT,

08/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc tiến hành Hội nghị Công nhân viên chức các đơn vị để giới thiệu ứng viên tham dự Hội đồng trường và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường

8

 

76

199/TB-ĐHSPKT,

10/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về kết quả kiểm tra Anh văn ngày 14/6/2020

4

 

77

200/TB-ĐHSPKT,

07/07/2020

Trung tâm Dạy học số

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu dạy học số học kỳ II năm học 2019-2020

2

 

78

201/TB-ĐHSPKT,

13/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc hỗ trợ tiền phép năm 2020

1

 

79

208/BC-TCHC,

20/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Báo cáo về việc tổng hợp danh mục văn bản quản lý - quản trị quý 3 năm 2020

3

 

80

212/TB-ĐHSPKT,

22/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

1

 

81

213/TCHC,

24/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

v/v rà soát công tác thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường tại đơn vị

1

 

82

215/TB-ĐHSPKT,

24/07/2020

Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo về việc đóng dấu các văn bản của Trường

1

 

83

219/TB-ĐHSPKT,

28/07/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng

Thông báo về việc đánh giá nội bộ định kỳ HKII, năm học 2019-2020

4

 

84

220/ĐHSPKT-TCHC,

29/07/2020

Ban giám hiệu

Về việc mời tham dự Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025

1

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,127

Tổng truy cập:376,976