Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU BÊN NGOÀI

Từ năm 2019-2020


STT

Tên tài liệu

Số hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Hình thức lưu trữ

Ghi chú

 • 1

Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025

69/QĐ-TTg

15/01/2019

Th Tướng Chính Ph

File mềm

118, 21/02/2019

 

 • 2

494-Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

03/2019/TT-BNV

14/05/2019

B Ni V

File mềm

494, 29/05/2019

 • 3

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

04/2019/TT-BNV

24/05/2019

B Ni V

File mềm

536, 05/06/2019

 • 4

Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

04/NĐHN-BNV

21/05/2019

B Ni V

File mềm

655, 09/07/2019

 • 5

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

03/NĐHN-BNV

21/05/2019

B Ni V

File mềm

656, 09/07/2019

 • 6

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3868/QĐ-BGDĐT

18/10/2019

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

1057, 21/10/2019

 • 7

Quyết định ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

68/QĐ-BGDĐT

11/01/2019

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

1310,

31/12/2019

 • 8

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Chính ph

File mềm

1307, 31/12/2019

 • 9

v/v đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp

3964/BGDĐT-GDĐH

03/09/2019

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

851, 04/09/2019

 • 10

v/v xây dựng kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoan 2017-2025 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của BGD&ĐT

2919/QĐ-BGDĐT

19/09/2019

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

920, 23/09/2019

 • 11

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

1358/KH-BGDĐT

31/12/2019

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

1, 02/01/2020

 • 12

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi sưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh (Cấp chứng chỉ)

01/TB-ĐT&CTSV

07/01/2020

ĐH Quốc gia TP HCM

File mềm

24, 15/01/2020

 • 13

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia "100 năm con đường cứu nước Hồ Chí Minh (1920-2020)"

 

31/12/2019

Trường Đại hc Văn Lang

File mềm

37, 16/01/2020

 • 14

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ các dự án ODA)

41/KH-BGDĐT

22/01/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm

62, 03/02/2020

 • 15

Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Tư tưởng của Lê nin với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay" Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học chủ đề "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I. Lê nin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"

 

10/02/2020

Trường Đại hc Th Du Mt

File mềm

109, 13/02/2020

 • 16

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức và pp giảng dạy Lịch sử ĐCSVN khóa 1

4/TB-CTHC-ĐT&CTSV

19/6/2020

ĐH Quốc gia TP HCM

File giấy

 

 • 17

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức và pp giảng dạy Tư tưởng HCM khóa 9

5/TB-CTHC-ĐT&CTSV

19/6/2020

ĐH Quốc gia TP HCM

File giấy

 

 • 18

v/v triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị tham gia bồi dưỡng hè năm 2020

2670/BGDĐT-GDĐH

21/07/2020

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

File mềm,

File giấy

676, 22/07/2020

 • 19

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Menu Chi bộ - Đoàn thể

Menu Hồ sơ giảng viên

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kctl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:34,094

Tổng truy cập:376,943