Tác giả :
Do yêu cầu của việc giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, từ năm 1976 đến 1994, Bộ môn Mác-Lênin được thành lập và trực thuộc phòng Công tác chính trị - trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.
Từ năm 1994 đến 1999, Bộ môn Mác-Lênin trực thuộc Ban Giám hiệu Trường.
Từ năm 2000 đến 2003, Bộ môn Mác-Lênin trực thuộc khoa Khoa học cơ bản, và có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, khoa học xã hội – nhân văn và giáo dục thể chất.
Trên cơ sở quyết định 3779/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, ngày 25/7/2003, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM đã ra quyết định số 115/QĐ-ĐHSPKT-TCCB, tách khoa Khoa học cơ bản thành khoa Khoa học cơ bản và khoa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập với 02 bộ môn: Bộ môn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Giáo dục thể chất.
Đến ngày 12/12/2006, theo quyết định số 184/QĐ-ĐHSPKT-TCCB thành lập 04 bộ môn thuộc Khoa: bộ môn Triết và Chủ nghĩa xã hội khoa học; bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tường Hồ Chí Minh; bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh; bộ môn Giáo dục thể chất.
Từ ngày 04/8/2007, trên cơ sở bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM đã ra quyết định số 441/QĐ-ĐHSPKT-TCCB về việc thành lập khoa Kinh tế trực thuộc Trường.
Ngày 9/10/2008, theo quyết định số 803/QĐ-ĐHSPKT-TCCB, khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đổi tên thành khoa Lý luận chính trị. Biên chế của khoa gồm 03 bộ môn:
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin.
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 12/10/2009, theo quyết định số 483/QĐ-ĐHSPKT-TCCB, đã tách Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thành 02 bộ môn mới: Bộ môn Tư tường Hồ Chí Minh và Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Như vậy, từ ngày 12/10/2009 đến 2017, khoa Lý luận chính trị gồm có 04 bộ môn trực thuộc:
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin.
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Từ 2017 đến nay, khoa Lý luận chính trị gồm có 03 bộ môn trực thuộc:
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin.
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, từ bộ môn Mác-Lênin được thành lập ban đầu đến khoa Lý luận chính trị hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, công tác phong trào và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể Khoa và CBVC của Khoa đã đạt được rất nhiều thành tựu, được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Thể thao đại học chuyên nghiệp Việt Nam, Hội Thể thao Đại học chuyên nghiệp Tp.HCM, Đảng ủy và Nhà trường tặng nhiều bằng khen và giấy khen.
Định hướng phát triển của khoa
Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng ngày càng cao. Giảng dạy có chất lượng các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh, các môn khoa học xã hội – nhân văn. Phấn đấu đến năm 2022 sẽ đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:33,214

Tổng truy cập:398,056

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn