Tác giả :

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

GIAI ĐOẠN 2013 – 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023 CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

ThS. Phùng Thế Anh

 

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Lý luận chính trị

- Số lượng cán bộ viên chức: 16

+ Phó Giáo sư: 01

+ Giảng viên cao cấp: 01

+ Tiến sĩ: 08

+ Giảng viên chính: 02

+ Thạc sĩ: 07

+ Giảng viên: 12

+ Cử nhân: 01

+ Chuyên viên: 01

 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

          - Khoa Lý luận chính trị là đơn vị cơ sở của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, có chức năng giúp Ban Giám hiệu quản lý công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học thuộc Khoa.

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học lý luận chính trị, pháp luật đại cương và các môn học khoa học xã hội & nhân văn.

          - Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBVC trong Khoa; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của Khoa và nghiên cứu khoa học.

          3. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018

          3.1. Đánh giá chung:

          Trong giai đoạn 2013 – 2018, khoa Lý luận chính trị đã luôn xác định và nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động khoa học – công nghệ là một trong những yếu tố hàng đầu để thực hiện tốt công tác giảng dạy. Vì vậy, trong 05 năm qua, Khoa đã đẩy mạnh và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ giảng viên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp một phần vào sự phát triển của hoạt động khoa học – công nghệ của Nhà trường. Cụ thể là:

          - Một số cán bộ giảng dạy của Khoa là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học lý luận chính trị đã tham gia biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu chuyên môn trình độ đại học, sau đại học và trung cấp thuộc khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn… không chỉ đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, mà còn cho cả các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên phạm vi cả nước.  

          - Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và tích cực tham gia các hội thảo khoa học các cấp như: Hội thảo khoa học Quốc tế, Hội thảo khoa học Quốc gia, Hội thảo khoa học cấp Trường và cấp Khoa,… Những báo cáo tham luận của cán bộ giảng viên trong Khoa tại các cuộc hội thảo này đều được đánh giá cao về hàm lượng khoa học, nội dung tham luận gắn chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của Khoa.

          - Trong giai đoạn 2013-2018, các cán bộ giảng viên của Khoa đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành với các nội dung rất phong phú về các lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

          Nhìn chung, trong 05 năm qua (2013-2018), cán bộ giảng dạy của Khoa đã nỗ lực phấn đấu cả trong công tác giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực và chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn công tác nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và xã hội.

          3.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa giai đoạn 2013 - 2018

          3.2.1. Hội thảo Khoa học cấp Trường và cấp Khoa do Khoa tổ chức:

STT

TÊN HỘI THẢO

NĂM

SỐ BÀI VIẾT

GHI CHÚ

1

Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Lý luận chính trị & Sơ kết 5 năm đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị

2013

19

Cấp Khoa

2

Điện Biên Phủ - Giơ-ne-vơ và tiến trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

2014

53

Cấp Trường

3

Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

2015

50

Cấp Trường

4

Sơ kết 03 năm công tác triển khai đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở khoa Lý luận chính trị

2016

11

Cấp Khoa

5

Nghiên cứu, vận dụng nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW vào giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị

2017

17

Cấp Trường

6

Các Mác – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

2018

40

Cấp Trường

 

          3.2.2. Danh mục sách, giáo trình được xuất bản:

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN SÁCH, GIÁO TRÌNH

NĂM XB

NHÀ XB

1

TS. Phạm Văn Sinh, GS.TS Phạm Quang Phan (Đồng chủ biên), PGS.TS Đoàn Đức Hiếu và các tác giả

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

2013, 2014, 2015

Chính trị Quốc gia

2

TS. Phạm Văn Sinh (chủ biên), GS.TS Phạm Quang Phan, PGS.TS Đoàn Đức Hiếu và các tác giả

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

2013

Chính trị Quốc gia

3

PGS.TS Đoàn Đức Lương (Chủ biên), ThS. Võ Thị Mỹ Hương và các tác giả

Sách chuyên khảo: Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2013

Chính trị Quốc gia

4

ThS. Võ Thị Mỹ Hương – ThS. Nguyễn Thị Hà (Đồng Chủ biên)

Tài liệu học tập Luật Môi trường

2013

Đại học Huế

5

TS. Nguyễn Đình Cả và các tác giả

Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2014

Lý luận chính trị

6

PGS.TS Đoàn Đức Lương (Chủ biên), ThS. Võ Thị Mỹ Hương và các tác giả

Giáo trình Thực hành nghề nghiệp

2015

Đại học Huế

7

Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương

Sách chuyên khảo: Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam

2015

Chính trị Quốc gia

8

GS.TS Hồ Sỹ Quý, PGS.TS Phạm Văn Đức (Đồng chủ biên), PGS.TSKH Lương Đình Hải, PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Giáo trình Triết học (Dùng cho trình độ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ khối ngành khoa học tự nhiên và công nghệ)

2015

Chính trị Quốc gia

9

PGS.TS Lương Gia Ban – PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt (Đồng Chủ biên), TS. Nguyễn Thị Quyết và các tác giả

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay

2017

Lao động

10

TS. Nguyễn Thị Quyết

Quan niệm của Platôn về nhà nước lý tưởng

2018

Đại học Huế

11

TS. Nguyễn Thị Quyết

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

2018

Đại học Huế

12

Nguyễn Thị Như Thúy (Chủ biên), Đặng Thị Minh Tuấn

Giáo trình Nhập môn Xã hội học

2018

Đại học Quốc gia TP.HCM

13

PGS.TS Đoàn Đức Hiếu – ThS. Phùng Thế Anh (Đồng Chủ biên).

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn Khoa học lý luận chính trị. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2018

Đại học Quốc gia TP.HCM

14

PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - TS. Nguyễn Đình Cả (Đồng Chủ biên)

Kỷ yếu hội thảo Các Mác – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

2018

Đại học Quốc gia TP.HCM

 

3.2.3. Danh mục các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học:

 

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI BÁO

TÊN TẠP CHÍ

NĂM

1

Võ Thị Mỹ Hương

Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng

 

Số 18/ 2013

2

Võ Thị Mỹ Hương

Hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 nhìn từ yêu cầu phát triển bền vững

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

ISSN 1859-2953

Số 9/ 2013

4

Nguyễn Văn Quận, Nguyễn Đức Thành

Nghiên cứu xây dựng thang điểm đánh giá thể chất nam sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tạp chí Khoa học Thể dục thể thao

Số 2/ 2014

5

Nguyễn Thị Như Thúy

Các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật

Số 30/ 2014

6

TS. Nguyễn Thị Phượng

Quá trình xây dựng lực lượng vũ trang ở miền Đông Nam Bộ trong hai năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1946)

Tạp chí Giáo dục chính trị

Số 6/ 2015

7

Phùng Thế Anh

Giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN theo hướng tiếp cận CDIO tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Khoa học Giáo dục kỹ thuật

Số 32/ 2015

8

PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS. Phùng Thế Anh

Đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Khoa học chính trị

Số 06/ 2015

9

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Quá trình xây dựng lực lượng vũ trang ở miền Đông Nam bộ trong hai năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Khoa học chính trị

Số 06/ 2015

10

TS. Nguyễn Thị Quyết

Toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển nguồn nhân lực nước ta

Tạp chí Giáo dục lý luận

2015

11

TS. Nguyễn Thị Quyết

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi trong bối cảnh toàn cầu hóa

Tạp chí Giáo dục lý luận

2015

12

TS. Nguyễn Thị Quyết

Phát triển lực lượng sản xuất ở Quảng Ngãi hiện nay (viết chung với Lê Thị Như Quỳnh)

Tạp chí Giáo dục lý luận

2016

13

TS. Nguyễn Thị Quyết

Một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

Tạp chí khoa học tài chính Kế toán

2016

14

ThS. Võ Thị Mỹ Hương

Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam nhìn từ góc độ chính sách, pháp luật

Tạp chí Kinh tế

2017

15

TS. Nguyễn Thị Phượng

Căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1960 - 1975

Tạp chí Lịch sử Quân sự

Số 312/ 2017

16

ThS. Võ Thị Mỹ Hương

Giải pháp giám sát an toàn công nghê thực hiện cam kết trong CPTPP về cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử qua biên giới

Tạp chí Ngân hàng

Số 12/ 2018

17

TS. Nguyễn Thị Quyết

Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp đối với học phần triết học Mác - Lênin

Tạp chí Quản lý giáo dục

2018

18

TS. Nguyễn Thị Quyết

Vai trò của triết học Mác - Lênin trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2018

19

TS. Nguyễn Thị Quyết

Một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực chất lượng cao

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2018

20

TS. Nguyễn Thị Quyết

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và những giá trị

Tạp chí Giáo dục và xã hội

2018

21

TS. Nguyễn Thị Như Thúy

Phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Số đặc biệt, 11/2018

22

TS. Nguyễn Thị Như Thúy

Tiếp cận CDIO trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

Số đặc biệt, 11/2018

23

TS. Nguyễn Thị Phượng

Quá trình tái lập và củng cố căn cứ địa khu Sài Gòn - Gia Định giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1960)

Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một

Số 1 (36), 2018

 

3.2.4. Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ TRÌ,

THÀNH VIÊN

NĂM

1

Đánh giá thực trạng thể lực nam sinh viên hai năm đầu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nguyễn Văn Quận

2013

2

Xây dựng chương trình giảng dạy môn võ Karatedo (môn thể thao tự do) cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Trần Văn Tuyền

2013

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và việc thực hiện cơ chế dân chủ của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Thái Ngọc Tăng

2013

4

Nâng cao sự hiểu biết pháp luật liên quan đến bảo hộ quyền tác giả cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Trần Minh Toàn

2013

5

Ứng dụng phương pháp giảng dạy tình huống cho môn học pháp luật đại cương tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nguyễn Thị Tuyết Nga

2013

6

Ứng dụng mô hình thi Olympic các môn khoa học Mác -Lênin trong việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Trần Ngọc Chung

2013

7

Vấn đề seminar trong việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Đinh Huy Nhân

2013

8

Vấn đề tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nguyễn Thị Phượng

2013

9

Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Phùng Thế Anh

2013

10

Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần giáo dục truyền thống cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nguyễn Đình Cả

2014

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền quốc gia với việc giáo dục ý thức của sinh viên về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Phượng

2014

12

Các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của người KơHo ở Lâm Đồng

Nguyễn Thị Như Thúy

2014

13

Giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM – Thực trạng và giải pháp

Phùng Thế Anh

2014

14

Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Đặng Thị Minh Tuấn

2014

15

Vấn đề giảng dạy, học tập các môn khoa học lý luận chính trị ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM – Thực trạng và giải pháp

Đoàn Đức Hiếu

2015

16

Pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất thực tiễn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Võ Thị Mỹ Hương

2015

17

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng vào việc học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM hiện nay

Tạ Thị Thùy

2015

18

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM - Thực trạng và giải pháp

Thái Ngọc Tăng

2015

19

Nâng cao hiểu biết pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp cho giáo viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nguyễn Thị Tuyết Nga

2015

20

Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn của vận động viên đội tuyển bóng chuyền nam trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM sau một năm tập luyện

Phạm Đức Hậu

2015

21

Nghiên cứu sự phát triển các tố chất thể lực cho nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM sau 6 tháng tập luyện chương trình ngoại khóa môn võ karatedo

Trần Văn Tuyền

2015

22

Một số giải pháp chủ yêu nhằm tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Trần Minh Toàn

2015

23

Thực trạng và định hướng thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM trong công cuộc đổi mới

Đặng Thị Minh Tuấn

2015

24

Công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM trong giai đoạn hiện nay

Lê Quang Chung

2015

25

Pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất thực tiễn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Võ Thị Mỹ Hương

2015

26

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của dân chủ đối với trí thức và bài học kinh nghiệm cho việc thực thi dân chủ với đội ngũ tri thức

Nguyễn Thị Phượng

2016

27

Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN theo hướng phát huy tính tích cực của người học ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Lê Quang Chung

2016

28

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm phát triển thể chất chon nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Phạm Đức Hậu

2016

29

Sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh với vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay

Nguyễn thị Như Thúy

2017

30

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Nguyễn Thị Tuyết Nga

2017

31

Đánh giá thực trạng nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM về tầm quan trọng của các môn học lý luận chính trị

Tạ Thị Thùy

2018

32

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trường trong khuôn viên nhà trường

Lê Quang Chung

2018

33

Từ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đến đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong kỹ nguyên số tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. Thực trạng và những vấn đề đặt ra.

Nguyễn Thị Như Thúy,

Đặng Thị Minh Tuấn, Trần Thị Thảo, Nguyễn
Ngọc Hùng

 

2019

34

Thực trạng sử dụng mạng xã hội và tác động của nó đối với thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Đặng Thị Minh Tuấn

2019

 

4. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2023

Trong giai đoạn 2018-2023, để nhằm thực hiện tốt và phù hợp với định hướng nghiên cứu khoa học – công nghệ của Nhà trường, gắn công tác nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường, khoa Lý luận chính trị đề ra định hướng nghiên cứu khoa học cho 05 năm tới với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa sẽ mở rộng về quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đồng thời sẽ đề xuất mở ngành đào tạo cử nhân, do đó đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa sẽ tham gia vào quá trình đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học không chỉ trong Nhà trường, mà còn cả các trường đại học ở khu vực phía Nam. Vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Khoa, công tác nghiên cứu khoa học phải chuyển sang một trình độ mới cao hơn về số lượng và chất lượng, gắn lý luận với thực tiễn, có giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao đối với công tác giảng dạy.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học với các lĩnh vực cụ thể như khoa học lý luận chính trị, khoa học pháp luật và khoa học xã hội & nhân văn. Thông qua công tác nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa.

- Tăng cường tổ chức các hội thảo, hội thảo chuyên đề các cấp về các lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa quản lý. Khuyến khích và động viên cán bộ giảng dạy tham gia nghiên cứu và viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế.

- Nghiên cứu và đề xuất thành lập các nhóm nghiên cứu để thông qua đó giải quyết các vấn đề cụ thể gắn với công tác chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường và xã hội./.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:33,237

Tổng truy cập:398,079

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn