Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO

Sơ kết và đánh giá nội bộ định kỳ

Học kỳ I, năm học 2017-2018

 

A. Phần 1: Sơ kết học kỳ

I. Tình hình chung

Trong học kỳ I năm học 2017-2018, tập thể CBVC khoa Lý luận chính trị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các mảng công tác (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào) theo đúng kế hoạch của Nhà trường.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch học kỳ I

1. Nội dung nổi bật mang tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ các năm trước:

- Đã phối hợp với Đảng ủy Trường tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học: “Cách mạng tháng Mười Nga – 100 năm nhìn lại”, “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05/CT-BCT vào giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị”.

- Tổ chức giảng dạy “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017-2018” đúng yêu cầu và đạt kết quả tốt.

- Trong hoạt động giảng dạy, 100% CBGD cơ hữu và 100% CBGD thỉnh giảng của Khoa được sinh viên đánh giá từ loại giỏi đến xuất sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBGD trong việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và người học.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Khoa và phục vụ cho công tác giảng dạy; thông qua trang điện tử của Khoa đã góp phần quảng bá các hoạt động của Khoa và của Nhà trường.

- Một số giảng viên đã tích cực tham gia dạy học số ở cấp độ 2, cấp độ 3; tăng cường tương tác với sinh viên thông qua mạng xã hội.

- Tiếp tục thực hiện việc thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi tiểu luận cho tất cả các học phần lý thuyết do Khoa quản lý.

- Hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017 được đánh giá với kết quả tốt.

         - Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực: một số giảng viên trong Khoa đã tích cực viết bài đăng trên các tạp chí khoa học, được xuất bản thành sách của các nhà xuất bản có uy tín.

         - Đã tuyển dụng được 01 tiến sĩ cho bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp nhận 01 CBVC về công tác ở bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin..

- CBVC Khoa đã tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (04 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, 01 GV hoàn tất chương trình văn bằng 2 ngành ngôn ngữ anh).

- Hoàn thành tốt công tác báo cáo viên cho Đảng ủy Trường và công tác giảng dạy chính trị đầu khóa cho HSSV trong toàn Trường.

2. Nội dung đạt yêu cầu mục tiêu chất lượng học kỳ I:

* Về công tác chính trị, tư tưởng và học sinh, sinh viên:

         - 100% cán bộ viên chức nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. CBVC Khoa tham gia đầy đủ mọi hoạt động của Trường.

         - 100% ý kiến của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của các giảng viên trong Khoa đã được phản hồi và giải đáp.

         - CBVC Khoa tham gia tích cực vào hoạt động văn nghệ, thể thao do Nhà trường và Công đoàn Trường tổ chức.

      * Về công tác giảng dạy:

- Trong học kỳ I năm học 2017-2018, Khoa Lý luận chính trị đã đảm nhận giảng dạy cho tất cả các học phần mà Khoa quản lý với tổng cộng 116 lớp, tổng số tiết dạy chưa quy đổi trong học kỳ I là 6.535 tiết, bình quân 466,8 tiết/GV (Số tiết bình quân chỉ tính cho CBGD cơ hữu, không tính cho CBGD thỉnh giảng). Cụ thể là:

Bộ môn

Tổng số tiết

Bình quân

Ghi chú

Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

3.060 tiết

747 tiết/GV

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.395 tiết

870 tiết/GV

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

1.080 tiết

315 tiết/GV

Tổng cộng cả Khoa

6.535 tiết

466,8 tiết/GV

 

- Các cán bộ giảng viên của Khoa đã hoàn thành tốt công tác giảng dạy theo đúng quy chế giảng dạy; tổ chức thi, chấm thi và nộp điểm về phòng Đào tạo đúng tiến độ thời gian.

- Các bộ môn đã tổ chức dự giờ các giảng viên theo đúng kế hoạch và các giảng viên được dự giờ đều được đánh giá với kết quả tốt.

- Các cán bộ giảng dạy của Khoa đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường.

- Theo kế hoạch của nhà trường về việc cử CBVC tham gia thi tuyển NCS, Khoa đã đề xuất 2 giảng viên tham gia thi tuyển NCS (Thầy Trần Ngọc Chung và Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga).

- Các cán bộ giảng dạy của Khoa tham gia đầy đủ các buổi hội thảo, tập huấn do Nhà trường tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Bắt đầu từ học kỳ 1 NH 2017-2018 Khoa đã tiến hành triển khai công tác đánh giá CBVC của Khoa theo hệ thống KPIs của Nhà trường, đồng thời các giảng viên đã đăng ký và chế độ làm việc của giảng viên theo kế hoạch của nhà trường.

* Về nghiên cứu khoa học:

- Trong học kỳ I năm học 2017-2018, Ban Chủ nhiệm Khoa đã phối hợp với phòng KH&CN tiến hành nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017 với kết quả tốt.

- Đang tiến hành các thủ tục ký hợp đồng thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Trường năm 2018.

- Đã xây dựng kế hoạch và triển khai việc tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa với chủ đề “Nâng cao ý thức tự học cho sinh viên”, dự kiến tổ chức vào tháng 20/08/2018.

- Đã triển khai thành công buổi Hội thảo Khoa học cấp trường mở rộng với chủ đề “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW vào giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị” vào tháng 11/2017 đồng thời được các đơn vị ngoài trường như Trường ĐH Khoa học Huế, ĐH Văn hóa, ĐH Kinh tế Nghệ An tích cực viết bài tham luận và tới tham dự buổi Hội thảo.

- Trong học kỳ I năm học 2017-2018, CBVC Khoa tham gia đầy đủ các buổi báo cáo chuyên đề của Phòng KHCN và Phòng Đào tạo.

* Về hoạt động phong trào:

- Các cán bộ giảng dạy trong Khoa đã tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào do Nhà trường và Công đoàn trường tổ chức như tham gia lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các hội thi văn nghệ & thể dục thể thao, đạt được nhiều thành tích.

III. Công việc chưa hoàn thành:

- Trang thông tin điện tử của Khoa vẫn chưa được được đầy đủ và chi tiết về mặt cấu trúc nội dung; một số nội dung như hồ sơ giảng dạy học phần, các thông báo, các mặt hoạt động của Khoa,…vẫn chậm được cập nhật theo đúng yêu cầu của Nhà trường.

- Việc tiến hành kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy và quy chế giảng dạy của CBVC trong Khoa và giảng viên thỉnh giảng chưa thật sự sâu sát.

- Mới nghiệm thu được 01 đề tài NCKH cấp Trường trong đợt 1; còn 02 đề tài NCKH cấp trường trọng điểm và cấp trường sẽ tiến hành nghiệm thu đợt 2.

IV. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

1. Về thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân:

- Thuận lợi:

+ Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa và các đoàn thể của Khoa đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết và luôn chỉ đạo sát sao đối với mọi mặt hoạt động của Khoa.

+ CBVC của Khoa đa số là giảng viên trẻ, giàu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào.

- Khó khăn và nguyên nhân:

+ CBVC đa số là cán bộ trẻ nên áp lực thời gian đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là rất lớn.

+ Khoa phụ trách giảng dạy khối đại cương nên khối lượng giảng dạy rất lớn, trong khi đó đội ngũ giảng viên cơ hữu chỉ có 13 giảng viên và việc mời giảng viên thỉnh giảng cũng gặp phải một số khó khăn, dẫn đến việc giảng viên trong Khoa buộc phải đảm nhận khối lượng giảng dạy nhiều nên không còn nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học.

2. Về giải pháp khắc phục:

- Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật và đưa lên trang thông tin điện tử của Khoa các nội dung theo đúng quy định của Nhà trường.

- Ban chủ nhiệm Khoa và các Trưởng Bộ môn sẽ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động giảng dạy của CBVC trong Khoa và giảng viên thỉnh giảng, đảm bảo thực hiện đúng quy chế giảng dạy của Nhà trường.

- Động viên CBVC trong Khoa tích cực viết bài đăng trên các tạp chí khoa học, tham gia các Hội thảo trong trường và ngoài trường.

- Động viên CBVC trong Khoa tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là ở bậc học nghiên cứu sinh.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng CBVC và tăng cường công tác mời giảng viên thỉnh giảng để đáp ứng được khối lượng giảng dạy của Khoa.

V. Đề xuất của đơn vị:

- Đề nghị phòng Đào tạo cần bố trí khối lượng giảng dạy các học phần hợp lý giữa 02 học kỳ; đồng thời mở lớp với sĩ số sinh viên hợp lý hơn, tránh tình trạng xếp sĩ số quá đông, gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập (đặc biệt là các lớp chất lượng cao).

          - Đề nghị Nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, trước hết là hệ thống âm thanh cần phải được trang bị tốt hơn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Cung cấp thêm cho Khoa các trang thiết bị như: tủ, bàn làm việc, máy tính để bàn,…

- Đề nghị Nhà trường hỗ trợ cấp kinh phí cho giảng viên khoa Lý luận chính trị đi tham quan thực tế để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy.

B. Phần 2: Việc thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị


Hạng mục

Nội dung kiểm tra

Minh chứng của đơn vị

Nhận xét của nhóm ĐGNB

TT

Mục tiêu cụ thể

KPIs

Kế hoạch thực hiện

Thời gian

 

 

I.1

Rà soát hệ thống văn bản quản lý - quản trị hiện hành của Khoa

Danh mục hệ thống hồ sơ, tài liệu về quản lý, quản trị của Khoa.

Lập kế hoạch thực hiện

10/2017

Biên bản họp Khoa

Danh mục số hóa văn bản

 

 

Tổ chức thực hiện

HKI

I.2

 

- Sơ kết công tác triển khai KPIs của Khoa.

- Triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của Khoa theo KPIs.

 

- Báo cáo sơ kết phân tích công tác triển khai KPIs  của Khoa.

- 50% đánh giá theo dữ liệu độc lập.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKI

Báo cáo của Khoa
Hình 1

Hình 2

 

 

I.3

Tuyên truyền và tham gia lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường.

- Đưa thông tin lên website, facebook của Khoa.

- 100% CBVC Khoa tham gia lễ kỷ niệm.

Theo kế hoạch của Nhà trường

10/2017

 

Biên bản họp Khoa

Hình ảnh website, facebook của Khoa

 

Phổ biến cho CBVC trong cuộc họp triển khai công tác của Khoa vào đầu năm học.

10/2017

 

Đưa thông tin về lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường lên website và facebook của Khoa.

02/2018

I.4

Tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Khoa

- Làm banner trên website của Khoa.

- Đưa thông tin lên facebook của Khoa.

- 100% CBVC Khoa tham gia lễ kỷ niệm.

- Hoàn tất việc biên soạn 01 cuốn sách tham khảo và 03 tài liệu hướng dẫn học tập.

- Thực hiện 01 video clip giới thiệu về Khoa.

- Trang trí văn phòng làm việc của Khoa.

Lập kế hoạch thực hiện.

10/2017

Kế hoạch thực hiện

Hình ảnh

 

 

 

Tổ chức thực hiện.

HKII

II.1

Lập kế hoạch tuyển dụng mới CBVC của Khoa.

- Số lượng hoạt động: 01/năm.

- Đề nghị tuyển dụng thêm 04 GV.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKI

Kế hoạch tuyển dụng

 

II.2

Cử cán bộ viên chức tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh và tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ viên chức do Nhà trường tổ chức.

 

- Số lượng CBVC tham gia thi tuyển nghiên cứu sinh: 02 CBVC.

- Tỷ lệ tham gia các lớp bồi dưỡng: 06 CBVC của Khoa.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKI

áo cáo của Khoa.
Kế hoạch đào tạo

 

Lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBVC.

10/2017

Tổ chức thực hiện.

HKI

III.1

Tổ chức giảng dạy và học tập online tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2017-2018 cho SV trong toàn Trường.

- Số buổi giảng dạy: 01 buổi.

- Số lượng báo cáo viên: 02 báo cáo viên.

- Dự kiến số lượng sinh viên tham gia học: 18.000 SV.

Theo kế hoạch của Nhà trường

9/2017

Kế hoạch

Bảng phân công, tài liệu,

bộ đề thi,...

 

Tổ chức thực hiện

12/2017

III.2

 

Tổ chức Hội thảo “Nâng cao ý thức tự học cho sinh viên”

 

 

- Số lượng hoạt động: 01/năm.

 

Lập kế hoạch thực hiện.

10/2017


Kế hoạch tổ chức hội thảo báo cáo của Khoa.

 

Tổ chức thực hiện.

HKII

III.3

Phối hợp với các đơn vị trong Trường hoàn thành CTĐT mới áp dụng vào năm học 2018-2019.

- Tỷ lệ tham gia: 30% CBVC của Khoa.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKI

ĐCCT các học phần do Khoa quản lý

 

IV.1

Tổ chức hội thảo khoa học và tham dự các buổi báo cáo chuyên đề do Nhà trường tổ chức.

 

01 hội thảo khoa học.

 

Lập kế hoạch thực hiện.

7/2017

Kế hoạch tổ chức hội thảo báo cáo của Khoa

 

 

 

Danh sách cử CBVC của Khoa tham dự.

 

Tổ chức hoạt động

HKI

04 CBVC Khoa tham dự 02 buổi báo cáo chuyên đề của P.KHCN và P.ĐT.

Theo kế hoạch của Nhà trường

HKI

IV.2

 

Đăng ký và thực hiện các đề tài  NCKH, gắn công tác NCKH với công tác giảng dạy chuyên môn.

- Hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp trường trọng điểm và 02 đề tài NCKH cấp trường năm 2017 đạt yêu cầu.

- Triển khai ký hợp đồng với P.KH&CN thực hiện 02 đề tài NCKH cấp trường

Thực hiện theo thông báo của P.KH&CN.

HKI

QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài và hợp đồng NCKH.

Báo cáo của Khoa.

 

 

Tổ chức thực hiện.

V.1

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và quy chế giảng dạy của CBGD trong Khoa.

- Tổ chức 03 lần kiểm tra/học kỳ.

- Tỷ lệ kiểm tra: 100% CBGD cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa.

Lập kế hoạch thực hiện

HKI

Kế hoạch kiểm tra

Sổ theo dõi giảng dạy

 

Tổ chức thực hiện

V.2

Triển khai công tác xử lý thông tin phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC Khoa.

- 100% các ý kiến của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC Khoa (nếu có) đều được xử lý và phản hồi.

- Tham gia 02 buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên/năm

Lập báo cáo phản hồi các ý kiến của sinh viên về chất lượng giảng dạy của CBVC Khoa (nếu có).

 

HKI

Báo cáo phản hồi của Khoa

 

VI.1

Tiếp tục đề xuất đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng cho công tác quản lý và giảng dạy.

Đề xuất Nhà trường cấp cho Khoa 01 bộ máy tính và 01 máy in.

Theo kế hoạch mua sắm thiết bị lẻ của Nhà trường

HKI

Giấy đề nghị mua sắm thiết bị lẻ

 

Lập bản đề xuất mua sắm thiết bị lẻ của Khoa

 

QUY TRÌNH CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ  Danh mục số hóa

 

 

 

Quy trình dự giờ 1  2  3  tổng

 

 

 

ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:20,885

Tổng truy cập:287,727

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn