Tác giả :
Khoa Lý luận chính trị giảng dạy các học phần sau đậy:
    - Chuyên đề Triết học Sau đại học.
    - Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin .
    - Tư tưởng  Hồ Chí Minh.
    - Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
    - Pháp luật đại cương.
    - Giáo dục thể chất 1.
    - Giáo dục thể chất 2.
    - Giáo dục thể chất 3.
    - Nhập môn Xã hội học.
    - Nhập môn Lôgic học.
    - Cơ sở văn hóa Việt Nam.
    - Lịch sử văn minh thế giới.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:26,326

Tổng truy cập:249,884

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kllct@hcmute.edu.vn