Tác giả :

Đội ngũ Giảng viên Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin